Γενικοί όροι / Standard Terms & Conditions for Sale of Goods

Ορισμοί

Σε αυτό το έγγραφο οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις εξής σημασίες:
«Αγοραστής» νοείται ο οργανισμός ή το πρόσωπο που αγοράζει αγαθά
«Αγαθά» νοούνται τα αντικείμενα που παρέχονται στον αγοραστή από τον πωλητή.
«Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» νοούνται όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καταχωρημένα και μη καταχωρημένα σχέδια, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τεχνογνωσία και όλες τις άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας οπουδήποτε στον κόσμο.
«Πωλητής» σημαίνει K.Kokkolios & ΣΙΑ Ο.Ε. , Fun Pro Shop, funproshop.gr

Γενικά

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τις πωλήσεις των εμπορευμάτων από τον πωλητή στον αγοραστή με αποκλεισμό όλων των άλλων όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται, προσφέρονται ή να επικαλούνται από τον Αγοραστή είτε σε διαπραγμάτευση ή σε οποιοδήποτε στάδιο στις σχέσεις μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των οποιαδήποτε τυπικών ή τυπωμένων όρων που προσφέρονται στον Αγοραστή, εκτός εάν ο Αγοραστής δηλώνει ρητά εγγράφως, χωριστά από τέτοιους όρους, ότι επιθυμεί τέτοιους όρους για την εφαρμογή και αυτό έχει αναγνωριστεί από τον πωλητή εγγράφως.
Οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών) πρέπει να είναι ανεφάρμοστες αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως από τον πωλητή.

Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή είναι η προτεινόμενη λιανική τιμή μείον οτι ενδεχομένως έχει συμφώνηθεί με έκπτωση, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των μερών. Η αναγραφόμνες τιμές είναι με ΦΠΑ χωρίς οποιαδήποτε άλλα σχετικά έξοδα, όπως μεταφορικά, έξοδα αντικαταβολής, προμήθειες τραπεζων, προμήθειες καρτών.
Όροι πίστωσης μπορούν να προσφερθούν με την επιφύλαξη ικανοποιητικής πιστοληπτικής λεπτομερής εξέταση του αγοραστή από τον πωλητή. Η προσφορά της πίστωσης θα είναι κατά τη διακριτική ευχέρεια του πωλητή.
Όπου εφαρμόζεται πίστωση πρέπει προσφέρεται καταβολή του τιμήματος, του ΦΠΑ και κάθε άλλο εφαρμοστέου εξόδου, που θα καταβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου που παρέχονται από τον πωλητή, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως. Σε περιπτώσεις όπου η πίστωση δεν προσφέρεται, πληρωμή θα απαιτείται πριν από την απελευθέρωση των εμπορευμάτων από τον πωλητή.
Ο πωλητής δικαιούται να χρεώσει τόκους επί ληξιπρόθεσμων τιμολογίων από την ημερομηνία κατά την πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη από μέρα σε μέρα, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής σε ποσοστό ίσο τοις εκατό ετησίως με το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος
Εάν η πληρωμή της τιμής ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν γίνεται από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να:
απαιτήσει την καταβολή πριν από την παράδοση σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα που δεν έχουν προηγουμένως παραδοθεί.
Να αρνηθεί την παροχή των τυχόν μη παραδοθέντων εμπορευμάτων χωρίς να τους επιβληθεί οτιδήποτε ευθύνη στον Αγοραστή για την μη παράδοση ή οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.

Περιγραφή

Κάθε περιγραφή που δόθηκε ή που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα δίνεται από τον τρόπο της μόνο την αναγνώριση και τη χρήση των εν λόγω περιγραφή δεν συνιστά πώληση από την περιγραφή. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Αγοραστής δηλώνει με την παρούσα ότι δεν σε καμία περίπτωση να στηριχθεί σε οποιοδήποτε περιγραφή κατά την είσοδό τους στη σύμβαση.

Δείγμα

Όταν ένα δείγμα των προϊόντων παρατίθεται και επιθεωρούνται από τον Αγοραστή, και τα μέρη αποδέχονται ότι ένα τέτοιο δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο μέρος της τάξης μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής.

Διανομή

Εκτός αν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως, η παράδοση των εμπορευμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται στη διεύθυνση που καθορίζεται από τον Αγοραστή για, ή όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ημερομηνία που απαιτείται από τον Αγοραστή. Ο αγοραστής θα πρέπει να κάνει όλες τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να παραλάβει τα εμπορεύματα, όταν αυτά προσφέρονται για την παράδοση.
Αν ο πωλητής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα εμπορεύματα λόγω των ενεργειών ή περιστάσεις κάτω από τον έλεγχο του αγοραστή, τότε ο πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαγάγει τα εμπορεύματα σε αποθήκη μέχρις ότου μπορεί να πραγματοποιηθεί τέτοιες στιγμές η παράδοση και ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε δαπάνη που συνδέονται με τέτοια αποθήκευση.
Τυχόν ζημιές, ελλείψεις, πάνω από τις παραδόσεις και τις διπλές εντολές θα πρέπει να αναφερθεί στον πωλητή εντός 14 ημερών από την παραλαβή υπέγραψε για να επιτρέψει την αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Κινδύνος των εμπορευμάτων μετατίθεται στον Αγοραστή με την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιλέγει να παραλάβει τα εμπορεύματα ίδιο, ο κίνδυνος θα περάσει όταν τα αγαθά που του έχουν ανατεθεί ή που προορίζονται για τη συλλογή του, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κατοχή των ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ δεν πρέπει να περάσει στον Αγοραστή έως ότου καταβληθεί στον Πωλητή στο ακέραιο το αντίτιμο για τα εμπορεύματα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται σε σταθερή βάση πώλησης, δηλαδή ο πωλητής δεν θα πάρει πίσω όλα τα εμπορεύματα που δεν χρειάζεται ή πωλούνται από τον αγοραστή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι παρακάτω όροι.
Τυχόν επιστροφές πρέπει να εγκριθουν από τον εκπρόσωπο του πωλητή πριν δοθεί κάποια πίστωση.
Σε περίπτωση που ο πωλητής συμφωνεί να δεχθεί την επιστροφή των αγαθών που δεν έχουν υποστεί ζημιά ο Αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για το κόστος της μεταφοράς και θα εξασφαλίσει ότι θα είναι συσκευασμένα με προσοχή για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο πωλητής δεν θα υποχρεούται να αποδεχθεί οποιαδήποτε αγαθά που έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πωλητής θα δεχτεί μόνο επιστροφές που εμφανίζονται στη δημοσιευμένη τρέχουσα λίστα προιόντων.
Πιστωτικές των ποσών που οφείλονται ή καταβάλλονται θα δοθούν μόνο για τα εμπορεύματα που βρίσκονται σε εμπορεύσιμο όρο.

Όσον αφορά αγορές με κάρτα: η εταιρέια μας δεν δύναται να επιστρέψει χρήματα διότι αποδίδεται περί το 1.4-1.7% προμήθεια της τραπέζης και γίνεται απόδοση του ΦΠΑ 24% στην ΔΟΥ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι δυνάτη η πίστωση του πελάτη σε προιόντα μας για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά αγορές σε μετρητά: Η εταιρέια μας δεν δύναται να επιστρέψει μετρητά χρήματα μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προιόντος. Είναι δυνάτη η πίστωση του πελάτη σε προιόντα μας για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Προκαταβολές χρημάτων για αγορά προιόντων μας που δέν είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και πρέπει να γίνει εισαγωγή δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν, αλλά μπορούν να πιστωθούν στον πελάτη σε μορφή προιόντων.
Η εταιρεία δεν παρέχει η ιδία εγγυήσεις για τα προιόντα, αλλά προωθεί τα αιτήματα στους προμηθευτές εξωτερικού.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κάθε απώλεια ή ζημία που υπέστησαν από τον Αγοραστή καθ ‘υπέρβαση της συμβατικής τιμής.
Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιορίσει ή να αποκλείσει την ευθύνη του πωλητή για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας του πωλητή ή των υπαλλήλων ή των πρακτόρων του.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από ή που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη ανατεθεί, ειναι στην απόλυτη ιδιοκτησία του πωλητή, και ο Αγοραστής πρέπει να πράξει ότι είναι λογικά αναγκαίο για να εξασφαλιστεί τα εν λόγω δικαιώματα του πωλητή από την εκτέλεση των κατάλληλων μέσων ή την κατασκευή των συμφωνιών με τρίτους.

ΑΝΩΤΈΡΑΣ ΒΊΑΣ

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία να εκτελέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, εάν η καθυστέρηση ή η αστοχία από γεγονότα ή καταστάσεις εκτός του εύλογου ελέγχου της, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ανωτέρα βία, τις απεργίες, λοκ άουτ, ατυχήματα, πόλεμος, πυρκαγιά, ανάλυση των εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού ή ανεπάρκειας ή έλλειψης πρώτων υλών από μια φυσική πηγή εφοδιασμού, και ο πωλητής θα δικαιούται σε μια λογική επέκταση των υποχρεώσεών της. Εάν η καθυστέρηση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο πωλητής θεωρεί παράλογο, μπορεί, χωρίς ευθύνη της, να καταγγείλει τη σύμβαση.

Σχέση των μερών

Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως θέσπιση ή να υπονοεί οποιαδήποτε συνεργασία ή κοινοπραξία μεταξύ των μερών και τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις θα θεωρείται να ερμηνεύσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αντιπρόσωπος του άλλου.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Η σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και πωλητή για την πώληση των εμπορευμάτων δεν πρέπει να εκχωρηθεί ή να μεταφερθούν, ούτε η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης υπεργολαβικά, σε κάθε περίπτωση από τον αγοραστή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πωλητή.

ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ

Η αποτυχία από οποιοδήποτε μέρος να επιβάλει ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μία ή περισσότερες των Όρων και Προϋποθέσεων του παρόντος δεν πρέπει να είναι μια παραίτηση από αυτά ή το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια να εφαρμόσει όλους τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και το υπόλοιπο από τις διατάξεις του παρόντος θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως εάν αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις είχε συμφωνηθεί με την άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη εξαλείφεται.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και των κομμάτων δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Definitions

In this document the following words shall have the following meanings:
«Buyer» means the organisation or person who buys Goods
«Goods» means the articles to be supplied to the Buyer by the Seller;
«Intellectual Property Rights» means all patents, registered and unregistered designs, copyright, trade marks, know-how and all other forms of intellectual property wherever in the world enforceable;
«Seller» means K.Kokkolios & Co. O.E. , Fun Pro Shop, funproshop.gr
General
These Terms and Conditions shall apply to sales of Goods by the Seller to the Buyer to the exclusion of all other terms and conditions referred to, offered or relied on by the Buyer whether in negotiation or at any stage in the dealings between the parties, including any standard or printed terms tendered by the Buyer, unless the Buyer specifically states in writing, separately from such terms, that it wishes such terms to apply and this has been acknowledged by the Seller in writing.
Any variation to these Terms and Conditions (including any special terms and conditions agreed between the parties) shall be inapplicable unless agreed in writing by the Seller.
Price and Payment

The price shall be the Recommended Retail Price less agreed discount, unless otherwise agreed in writing between the parties. The price is exclusive of VAT or any other applicable costs.
Credit terms may be offered subject to satisfactory credit vetting of the Buyer by the Seller. The offer of credit will be at the sole discretion of the Seller.
Where credit is offered payment of the price and VAT and any other applicable costs shall be due within 30 days of the date of the invoice supplied by the Seller, unless otherwise agreed in writing. In cases where credit is not offered payment will be required before release of goods by the Seller.
The Seller shall be entitled to charge interest on overdue invoices from the date when payment becomes due from day to day until the date of payment at a rate of 2 per cent per annum above the base rate of the National Greek Bank
If payment of the price or any part thereof is not made by the due date, the Seller shall be entitled to:
require payment in advance of delivery in relation to any Goods not previously delivered;
refuse to make delivery of any undelivered Goods without incurring any liability whatever to the Buyer for non-delivery or any delay in delivery;

Description

Any description given or applied to the Goods is given by way of identification only and the use of such description shall not constitute a sale by description. For the avoidance of doubt, the Buyer hereby affirms that it does not in any way rely on any description when entering into the contract.

Sample

Where a sample of the Goods is shown to and inspected by the Buyer, the parties hereto accept that such a sample is representative in nature and the bulk of the order may differ slightly as a result of the manufacturing process.

Delivery

Unless otherwise agreed in writing, delivery of the Goods shall take place at the address specified by the Buyer on, or as close as possible to the date required by the Buyer. The Buyer shall make all arrangements necessary to take delivery of the Goods whenever they are tendered for delivery.
If the Seller is unable to deliver the Goods because of actions or circumstances under the control of the Buyer, then the Seller shall be entitled to place the Goods in storage until such times as delivery may be effected and the Buyer shall be liable for any expense associated with such storage.
Any damages, shortages, over deliveries and duplicated orders should be reported to the Seller within 14 days of signed receipt to enable replacement or refund.

RISK

Risk in the Goods shall pass to the Buyer upon receipt of the goods. Where the Buyer chooses to collect the Goods itself, risk will pass when the Goods are entrusted to it or set aside for its collection, whichever happens first.

TITLE

Title in the Goods shall not pass to the Buyer until the Seller has been paid in full for the Goods.

RETURN OF UNUSED GOODS

All goods are sold on a firm sale basis, i.e. the Seller will not take back any goods not required or sold by the Buyer, unless otherwise agreed, in which case the following terms apply.
Any returns must be authorised by a representative of the Seller before any credit will be given.
Where the Seller agrees to accept the return of goods that are not damaged the Buyer will be responsible for the cost of carriage and will ensure that they are carefully packaged to avoid any damage in transit. The Seller will not be obliged to accept any goods that are damaged in any way. The Seller will only accept returns that appear in the Sellers current Publication List.
Credit of amounts due or paid in will only be given for goods that are in saleable condition.

LIMITATION OF LIABILITY

The Seller shall not be liable for any all loss or damage suffered by the Buyer in excess of the contract price.
Nothing contained in these Terms and Conditions shall be construed so as to limit or exclude the liability of the Seller for death or personal injury as a result of the Seller’s negligence or that of its employees or agents.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

All Intellectual Property Rights produced from or arising as a result of the performance of this Agreement shall, so far as not already vested, become the absolute property of the Seller, and the Buyer shall do all that is reasonably necessary to ensure that such rights vest in the Seller by the execution of appropriate instruments or the making of agreements with third parties.

FORCE MAJEURE

The Seller shall not be liable for any delay or failure to perform any of its obligations if the delay or failure results from events or circumstances outside its reasonable control, including but not limited to acts of God, strikes, lock outs, accidents, war, fire, breakdown of plant or machinery or shortage or unavailability of raw materials from a natural source of supply, and the Seller shall be entitled to a reasonable extension of its obligations. If the delay persists for such time as the Seller considers unreasonable, it may, without liability on its part, terminate the contract.

RELATIONSHIP OF PARTIES

Nothing contained in these Terms and Conditions shall be construed as establishing or implying any partnership or joint venture between the parties and nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to construe either of the parties as the agent of the other.

ASSIGNMENT AND SUB-CONTRACTING

The contract between the Buyer and Seller for the sale of Goods shall not be assigned or transferred, nor the performance of any obligation sub-contracted, in either case by the Buyer, without the prior written consent of the Seller.

WAIVER

The failure by either party to enforce at any time or for any period any one or more of the Terms and Conditions herein shall not be a waiver of them or of the right at any time subsequently to enforce all Terms and Conditions of this Agreement.

SEVERABILITY

If any term or provision of these Terms and Conditions is held invalid, illegal or unenforceable for any reason by any court of competent jurisdiction such provision shall be severed and the remainder of the provisions hereof shall continue in full force and effect as if these Terms and Conditions had been agreed with the invalid, illegal or unenforceable provision eliminated.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Greek Republic and the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Greek courts.

Κ Κοκκολιός & Σια ΟΕ | Δημοσθένους 33 Καλλιθέα 17671 Αθήνα | Τηλ: +30 2109564168, +30 2109561995, +30 6978182082